MHXS: Boshlanish

910 500UZS

Tasnif

1-bob. Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish tamoyillari       

1.1. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS)

2-bob. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish (XBHS 1)

3-bob. Tushumni tan olish (XMHS 15) 81

4-bob. Hisobot davri, transformatsiya jadvali

5-bob. Pul mablag’lari va ularning ekvivalentlari

6-bob. Tushum hisoblari

7-bob. Zaxiralar

8-bob. Asosiy vositalar

9-bob. Nomoddiy aktivlar

10-bob. O’z kapitali

11-bob. Pulning vaqt qiymati

12-bob. Ijara (XMHS 16)

13-bob. Majburiyatlar

14-bob. Moliyaviy vositalar

15-bob. Daromad solig’i

16-bob. Pul mablag’lari harakati to’g’risida hisobot

17-bob. Valyuta ayirboshlash kurslari o’zgarishlarining ta’siri

18-bob. Hisobot sanasidan keyingi hodisalar

19-bob. Baholanuvchi zaxiralar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar

20-bob. Buxgalteriya siyosati, buxgalteriya baholashidagi o’zgarishlar va xatolar

ILOVA 1. Vaqt qiymati jadvallari

ILOVA 2. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati